Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Wykaz Sądów Okręgowych i Rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku
Izby i Kancelarie Komorników Sądowych w Polsce
Lista komorników sądowych Izby Komorniczej we Wrocławiu
Dodawanie długu na giełdę 
Krok 1/4: Regulamin
Regulamin dodawania zgłoszenia dłużnika na giełdę:


 

Regulamin świadczenia usług  

 

Europejska Giełda Długów Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, Biuro Zarządu Giełdy ma siedzibę w Białymstoku (15-111), przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10/1, NIP 5422737671, REGON 052020580, KRS Nr 0000069764, gdzie akta rejestrowe spółki są przechowywane w Sądzie Rejonowym  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy

234 000,00 PLN - w całości opłacony, Spółka założona i zarejestrowana w 2001 roku, - zwana jest w treści regulaminu Operatorem EGD.

§ 1

Zasady ogólne i prawne funkcjonowania portalu Europejska Giełda Długów, który w dalszej części regulaminu
 zwany jest EGD  Portal internetowy EGD jest dedykowany wyłącznie dla podmiotów gospodarczych - w tym
: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców krajowych i zagranicznych 
oraz wspólników spółek cywilnych), osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 spółek akcyjnych i spółdzielni), spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek komandytowych,
 spółek partnerskich, spółek komandytowo-akcyjnych), przedsiębiorstw zagranicznych, które prowadzą 
działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa na ternie Polski i lub innego kraju, przedsiębiorstw 
państwowych i instytucji. Każda osoba dokonująca rejestracji przyjmuje do wiadomości, iż usługi 
świadczone przez EGD - zgodnie z tym regulaminem są usługami świadczonymi na rzecz podmiotów 
gospodarczych. W takiej sytuacji, każda osoba zlecająca usługi dla EGD przyjmuje do swojej wiadomości 
fakt, iż jest uznawana przez EGD za przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy).  
Zasady ogólne funkcjonowania portalu EGD i podstawa prawna Portal EGD służy podmiotom gospodarczym
 do zamieszczania ogłoszeń, które informują o możliwości zakupu wierzytelności przez potencjalnych 
oferentów, którzy dzięki ogłoszeniu na portalu EGD dowiedzieli się o możliwości nabycia danej wierzytelności.
 Ogłoszenia zamieszczane przez klientów EGD są upubliczniane w sieci internetowej. 
 Portal EGD upublicznia dane informacje, które identyfikują wierzytelność (zadłużenia) i osobę (podmiot) 
dłużnika, gdzie wskazane informacje są udostępniane na podstawie art. 4 Ustawy o udostępnianiu informacji
 gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w tym art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych
 osobowych.  Klienci EGD mają możliwość na warunkach regulaminu lub odrębnych umów lub zleceń zmówić
 u administratora EGD poszerzenie usług. Usługi świadczone przez EGD są odpłatne zgodnie z cennikiem, 
który stanowi integralną część tego regulaminu. 

 

§ 2

 

Dla potrzeb współpracy między Klientami EGD a Operatorem tej giełdy ustala się następujące pojęcia:

 

dłużnik – to osoba fizyczna lub prawna, która jest zobowiązana zgodnie z przepisami prawa do zapłaty określonej kwoty (np. wierzytelności głównej, odsetek, kosztów procesu itp.) na rzecz swojego wierzyciela,

 

oferta sprzedaży – to wierzytelność zgłoszona przez Klienta EGD,

 

zgłoszenie wierzytelności – to zaakceptowanie przez klienta: regulaminu portalu EGD wraz z cennikiem i wprowadzenie danych wymagalnych przez system portalu EGD,

 

klient EGD – to przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa,

 

 ♦ rachunek rozliczeniowy – to rachunek bankowy wskazany przez Klienta EGD, na który dłużnik winien dokonywać spłat wierzytelności.

 

§ 3

 

1. Za klienta EGD uważa się osobę lub podmiot, który w dniu zgłoszenia do portalu EGD:

 

a) przeprowadzi proces rejestracyjny swojej oferty na stronie www.gieldadlugi.eu

 

b) poda swój adres e-mail,

 

c) poda numer telefonu komórkowego,

 

d) odeśle przy użyciu poczty elektronicznej - potwierdzenie zgłoszenia wierzytelności do EGD na adres: biuro@gieldadlugi.eu - w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania od Operatora EGD zapytania,

 

§ 4

 

1. Wyłącznie Klient EGD odpowiada wobec osób trzecich, oraz wobec operatora EGD za prawdziwość i aktualizację danych, które dotyczą:

 

a) istnienia wierzytelności wobec wskazanego dłużnika,

 

b) danych dłużnika wg znanego Klientowi ostatniego stanu faktycznego,

 

c) wycofania z portalu EGD ofert sprzedaży wierzytelności, które zostały spłacone,

 

d) aktualizacji własnych danych tj. nawy, adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2. Klient EGD w przypadku zaistnienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w pkt. 1 tego paragrafu – jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Operatora EGD, przez wysłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres: biuro@gieldadlugi.eu lub listem poleconym na adres siedziby Operatora EGD w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zmiany jak wyżej.

 

3. Za nie powiadomienie Operatora EGD o zmianach, o których mowa w pkt.1 tego paragrafu, Klient EGD odpowiada wobec osób trzecich i operatora EGD na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i przepisach prawa.

 

4. Klient EGD, będący osobą fizyczną, który po zarejestrowaniu swojej oferty na portalu EGD zaprzestanie być przedsiębiorcą (w rozumieniu przepisów prawa) w dalszym ciągu jest Klientem EGD na warunkach niniejszego regulaminu, ale winien o fakcie zaprzestania prowadzenia działalności powiadomić Operatora EGD.   

 

  5. Operator EGD przed lub po opublikowaniu oferty Klienta EGD ma prawo wezwać klienta do podania dodatkowych danych dłużnika, oferty lub danych klienta. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi przez klienta EGD lub udzielenia odpowiedzi nie kompletnej Operatot EGD ma prawo do wstrzymania się z publikacją oferty danego Klienta, jak również może zawiesić publikację danej oferty do czasu wyjaśnienia.

 

      

 

§ 5

 

1. Operator EGD po wprowadzeniu do systemu EGD danej oferty sprzedaży wierzytelności, przesyła na adres e-mail Klienta EGD pisemne (mailowe) zapytanie o dokonanie zwrotnego potwierdzenia na adres elektroniczny Operatora EGD potwierdzenia zgłoszonych danych własnych i dłużnika oraz wierzytelności, jednocześnie Klient EGD winien wskazać rachunek bankowy do rozliczeń i wybrać sposób powiadomienia dłużnika o zamiarze publikacji wierzytelności na stronach internetowych EGD.

 

2. Operator EGD jest zobowiązany do powiadomienia dłużnika o zamiarze publikacji wierzytelności, gdy otrzyma takie zlecenia od Klienta EGD i taka usługa jest płatna (koszt 15 zł plus VAT).

 

3. Jeżeli Klient EGD nie zleci Operatorowi EGD zawiadomienia dłużnika o zamiarze publikacji, to wówczas za zawiadomienie dłużnika odpowiada Klient EGD, który po pisemnym powiadomieniu dłużnika winien zawiadomić Operatora EGD, który dokona publikacji oferty zbycia wierzytelności na portalu EGD w termine 14 (czternastu dni) od dnia zawiadomienia dłużnika EGD (wg oświadczenia Klienta EGD).

 

4. Klient EGD przed terminem publikacji wierzytelności winien sprawdzić czy dłużnik nie dokonał spłaty całości lub części wierzytelności, zaś w przypadku spłaty zawiadomić o tym Operatora EGD.

 

 5. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji do Operatora EGD - co do istnienia części lub całości swojego zadłużenia. Po zgłoszeniu reklamacji Operator EGD wstrzymuje publikację wierzytelności i powiadamia o tym niezwłocznie Klienta EGD, który to winen odnieść się do reklamacji dłużnika w terminie do 7 dni, a następnie powiadomić o tym fakcie Operatora EGD, który ma prawo wznowić publikację wierzytelności lub zaniechać jej publikacji.

 

6. Operator EGD niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie do 7 dni) po otrzymaniu od Klienta EGD pisemnej informacji na adres: biuro@gieldadlugi.eu o tym że zgłoszona przez niego wierzytelność wobec dłużnika nie istnieje lub została przez Dłużnika spłacona (obowiązek podania daty i kwot spłaty) – zdejmuje publikację oferty sprzedaży wierzytelności z portalu EGD i przesyła Klientowi EGD Fakturę VAT – za wynagrodzenie prowizyjne zgodnie z warunkami regulaminu i cennika. Brak odpowiedzi lub udzielnie odpowiedzi wymijającej przez Klienta EGD, który nie udzielił w terminie do 7 dni odpowiedzi na zapytanie Operatora EGD - co do istnienia wierzytelności, określenia terminu i kwoty spłaty wierzytelności ze strony dłużnika lub osób trzecich będzie traktowane jak nabycie prawa do wynagrodzenia prowizyjnego przez Operatora EGD.

 

§ 6

 

Operator EGD nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientom EGD środków technicznych i informatycznych umożliwiających dostęp do portalu EGD pod adresem www.gieldadlugi.eu - a jedynie umożliwia, to aby strony portalu EGD były ogólnie dostępne, bez dodatkowych zbędnych ograniczeń.

 

§ 7

 

Klient EGD może składać oferty sprzedaży swoich wierzytelności, przy wykorzystaniu portalu EGD tylko gdy wierzytelności faktycznie istnieją, a podane w ofercie sprzedaży dane (informacje) są aktualne i polegają na prawdzie.

 

§ 8

 

Przez rejestrację i potwierdzenie zgłoszenia wierzytelności do publikacji na portalu EGD  Klient EGD może podać wartość oczekiwanej ceny (przy sprzedaży wierzytelności) w kwocie lub w procentach, którą chce uzyskać od potencjalnego nabywcy. Jeżeli Klient EGD nie określi ceny wówczas EGD uzna, że chce zbyć wierzytelność za cenę określoną w procentach zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu.

 

§ 9

 

 Operator EGD – w ramach świadczonej usługi będzie przekazywał drogą elektroniczną (mailową) - na adres Klienta EGD oferty i propozycje godne uwagi, które otrzyma od zainteresowanych osób (i podmiotów), które chcą nabyć wierzytelność lub kiedy dłużnik zamierza dokonać dobrowolnej spłaty (np . ugodowej).

 

 

§ 10

 

Operator EGD ma prawo do żądania, w każdym czasie potwierdzenia przez Klienta EGD istnienia wierzytelności objętej publikacją. Klient EGD w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania na jego adres e-mail zapytania przez Operatora EGD -  winien udzielić operatorowi EGD odpowiedzi w sprawie wysokości salda (wierzytelności) w rozliczeniach z dłużnikiem. Brak odpowiedzi lub udzielenie odpowiedzi wymijającej przez Klienta EGD - po drugim kolejnym wezwaniu, daje uprawnienie dla Operatora EGD do przyjęcia, iż wierzytelność zgłoszona do publikacji na stronach EGD została spłacona i Operator EGD nabywa prawa do wynagrodzenia prowizyjnego zgodnie z cennikiem.

 

§ 11

 

1. Operatorowi EGD przysługuje od Klienta EGD wynagrodzenie:

a) prowizyjne zgodnie z cennikiem, gdzie wynagrodzenie prowizyjne jest należne Operatorowi zgodnie z warunkami tego regulaminu tj. prowizję liczy się od kwoty wierzytelności zgłoszonej do publikacji na portalu EGD, jednak w przypadku gdy wierzytelność zgłoszona do publikacji została zaniżona w stosunku do faktycznie istniejącej, wówczas prowizję liczy się od wierzytelności faktycznej;

b) za usługi dodatkowe zlecone i zaakceptowane przez obie strony,

2. Wynagrodzenie i usługi dodatkowe zlecone winny być opłacane przez Klienta EGD na rzecz Operatora EGD w terminie do 7 dni od dnia wymagalności;

3. Wynagrodzenie prowizyjne należne Operatorowi EGD od Klienta EGD – winno być płacone w terminie do 14-tu dni od dnia powstania takiego obowiązku zgodnie z warunkami regulaminu i cennika.

4. Płatności na rzecz Operatora EGD – Klient EGD winien dokonywać na rachunek bankowy, który Operator EGD wskaże w Fakturze VAT lub w korespondencji elektronicznej lub listowej.

5. Operator EGD do celów podatkowych oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT

o nr NIP 5422737671

 

6. Klient EGD jest zobowiązany do terminowego regulowania płatności na rzecz Operatora EGD, zaś w przypadku nie otrzymania Faktury VAT winien zgłosić to niezwłocznie Operatorowi EGD – przez przesłanie takiej informacji na adres e-mail Operatora EGD,

 

7. Brak Faktury VAT nie zwalnia Klienta EGD do terminowego regulowania płatności za usługi wynikające z danego zlecenia.

 

8. Operator EGD w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Klienta EGD, o fakcie nie otrzymania przez niego FV – wyśle na jego adres listownie stosowną FV lub jej duplikat jeżeli doszło do zaginięcia już wcześniej wystawionej FV.

 

9. Prowizja o której mowa w niniejszym regulaminie przysługuje Operatorowi EGD przez cały okres świadczenia usług na rzecz Klienta EGD, jak też w okresie do trzech miesięcy od dnia zakończenia współpracy.

 

10. Wynagrodzenie prowizyjne liczone jest od ceny uzyskanej przez Klienta EGD od nabywcy wierzytelności bez różnicy na sposób zapłaty lub od kwoty wartości zapłaconej przez Dłużnika klientowi EGD bez różnicy w jaki sposób nastąpi zapłata (wpłata na koto lub do kasy, potracenie wzajemne wierzytelności, kompensata za towar lub usługę itp.).

 

11. Wynagrodzenie prowizyjne (prowizja) przypada również Operatorowi EGD, także w przypadkach przewidzianych w regulaminie.

 

§ 12

 

Cennik Europejskiej Giełdy Długów

 

1. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5 % (pięć procent) plus VAT licząc od kwoty wierzytelności zgłoszonej do EGD zgodnie z warunkami tego regulaminu do ofert zbycia wierzytelności wyższych (dla należności gółwnej) niż 20 000 zł, zaś przy wierzytelnościach niższych wynagrodzenie prowizyjne wynosi 7% plus VAT.

2. Zawiadomienie (wezwanie) wysłane do dłużnika  (listem poleconym) kosztuje 15 zł plus VAT.

 

§ 13

 

1. Przeprowadzenie procesu rejestracji przez Klienta EGD danej oferty wierzytelności na portalu EGD polega na:

 

a) zaakceptowaniu regulaminu (pod adresem http://www.gieldadlugi.eu/zgloszenieg.aspx) EGD wraz z cennikiem usług przez Klienta EGD w systemie EGD na stronach www.gieldadlugi.eu

 

b) wprowadzeniu danych Klienta (wierzyciela) w systemie EGD,

 

c) wprowadzenie do systemu EGD (zgłoszenie) danych dłużnika wraz z wskazaniem podstawy i wysokości istniejącej wierzytelności,

 

d) odesłanie wiadomości e-mail przez Klienta EGD, otrzymanej od Operatora EGD na adres biuro@gieldadlugi.eu , przez co klient potwierdza zlecenie usługi dla Operatora – według wybranego pakietu,

 

2. Klient EGD i Operator EGD zgodnie ustalają, że przeprowadzenie procesu rejestracji według zasad wskazanych w niniejszym regulaminie jest jednoznaczne z zawarciem przez nich umowy stałego zlecenia.

 

3. Umowa zlecenia, na warunkach niniejszego regulaminu obowiązuje strony od pierwszego dnia po dniu przeprowadzenia procesu rejestracji jak wyżej.

 

4. Umowa pomiędzy Klientem EGD a Operatorem EGD jest zawarta na czas nieokreślony.

 

5. Umowa  zlecenia dotycząca danego zlecenia, może być rozwiązana przez każdą ze stron za pisemnym wypowiedzeniem.

 

a) okres wypowiedzenia umowy wynosi trzy miesiące i jest liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym dana strona przesłała wypowiedzenie,

 

b) wypowiedzenie umowy winno być przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail drugiej strony.

 

§ 14

 

Wierzytelność zgłoszoną w ofercie na sprzedaż i publikowaną na portalu EGD, w walucie obcej przelicza się na PLN wg notowania kursu przez Narodowy Bank Polski (w danym dniu).

 

§ 15

 

Obie strony umowy tj. Klient EGD i Operator EGD – oświadczają, że uznają w pełni ważność korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną na wzajemnie wskazane adresy e-mail.

 

§ 16

 

1. Operator EGD zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od świadczenia usług i publikowania danej oferty Klienta EGD, który będzie naruszał postanowienia niniejszego regulaminu przez:

 

a) nie odpowiadanie na korespondencję kierowaną przez Operatora EGD a dotyczącą płatności za usługi, reklamacje dot. oferty, w tym nie aktualizowanie danych własnych, dłużnika i złożonej oferty, nie poinformował Operatora EGD o zmianie salda rozliczeń z dłużnikiem w zakresie wysokości posiadanej wierzytelności zgłoszonej do systemu EGD;

 

b) wprowadzanie informacji i danych, które nie są zgodne z prawdą;

 

2. Operator EGD w przypadku naruszania regulaminu przez Klienta EGD ma prawo do:

 

a) wstrzymania się od publikacji oferty na portalu EGD;

 

b) usunięcia oferty z systemu EGD;

 

c) Operator EGD ma prawo do wypłaty od Klienta EGD - zapłaty równowartości przewidzianego wynagrodzenia prowizyjnego (rekompensaty) liczonego od całej wierzytelności (głównej, odsetkowej i kosztów) zgłoszonych do publikacji, jeżeli Klient EGD wprowadzi nieprawdziwe dane do systemu (giełdy długów) EGD tj. w zakresie publikacji wierzytelności, która nie istniała w czasie jej zgłoszenia lub istniała w niższej wysokości, niż zgłoszona, gdy mimo spłaty zadłużenia przez dłużnika lub osobę trzecią Klient EGD w terminie do 14-tu dni od dnia spłaty całości lub części swojej wierzytelności nie poinformował o tym fakcie Operatora EGD lub w sytuacji, gdy wierzytelność zgłoszona do publikacji na portalu EGD przestała być wymagalna (przez wydanie wyroku lub innego prawomocnego orzeczenia) albo doszło do dokonania cesji praw do wierzytelności na inny podmiot. Wszelkie zmiany opisane w tym postanowieniu muszą być zgłaszane przez Klienta EGD do Operatora EGD mailowo w terminie ostatecznym do 14-tu dni od dnia zaistnienia zmiany pod rygorem zapłaty opisanej rekompensaty. Opisana rekompensata - prowizyja ( umowa będzie, także należna Operatorowi EGD za rozwiązanie umowy z winy Klienta EGD w sytuacji, gdy w terminie 14-tu dni Klient EGD nie odpowiada na reklamacje zgłoszone przez dłużnika (za pośrednictwem Operatora EGD) w zakresie istnienia wierzytelności lub prawdziwości danych oraz w przypadku nie opłacania na rzecz Operatora EGD należnych mu opłat lub wynagrodzenia.

 

 

§ 17

 

Klient EGD wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora EGD, na potrzeby świadczonych usług. Jednocześnie Klient EGD wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora EGD informacji, wiadomości i ofert od Operatora EGD na swój adres e-mail, który wskaże przez rejestrację w systemie EGD lub w późniejszej korespondencji.

 

§ 18

 

Operator EGD nie ponosi odpowiedzialności za:

 

· nie zwarcie umowy zbycia przelewu wierzytelności (sprzedaży) przez Klienta EGD,

 

· treści i informacje zamieszczane w ofertach klientów EGD, jak też za sposób ich wykorzystania,

 

· czasowe wstrzymanie dostępności do stron portalu EGD z uwagi na obsługę serwisową i techniczną lub nieprzewidziane awarie.

 

§ 19

 

1. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem EGD i Klientem EGD będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Biura Zarządu Giełdy Operatora EGD.

 

2. Zmiana podmiotu lub osoby świadczącej usługi Operatora EGD nie powoduje dla Klienta EGD zmiany warunków regulaminu.

 

3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian warunków regulaminu z zachowaniem miesięcznego  okresu ich wprowadzenia licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca. Zmiany w regulaminie są dokonywane przez ich ogłoszenie na stronie www.gieldadlugi.eu . Klient EGD w terminie jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmiany w warunkach regulaminu ma prawo do złożenia rezygnacji z umowy, jeżeli w terminie miesiąca Klient EGD nie złoży rezygnacji to uznaje się, że zaakceptował zmienione warunki regulaminu. Operator EGD o wprowadzeniu istotnych zmian w treści regulaminu powiadomi mailowo Klienta EGD (w treści wiadomości, iż nastąpiła zmiana warunków regulamniu - bez jego przesyłania) zaś z treścią regulaminu - Klient EGD będzie mógł zapoznać się osobiście na stronie http://www.gieldadlugi.eu/zgloszenieg.aspx ).

 

4. Klient EGD wyraża zgodę na to, że w przypadku zmiany podmiotu lub osoby pełniącej funkcję Operatora EGD – umowa i warunki regulaminu dalej obowiązują na dotychczasowych zasadach, nowego Operatora EGD i Klienta EGD (przejście praw).

 

5. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące Klientów EGD – Operator EGD umieszcza na stronach w systemie EGD.

 

Nota Prawna:

Niniejszy regulamin świadczenia usług i wszelkie inne dane, procedury, wzory i znaki ujęte na stronach www.gieldadlugi.eu Europejskiej Giełdy Długów Sp. z o. o. są prawnie zastrzeżone i chronione przed kopiowaniem, powielaniem i nie mogą być rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody Zarządu Europejskiej Giełdy Długów Sp. z o. o. w Warszawie - pod rygorem odpowiedzilności prawnej i finansowej. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję regulamin: