Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Wykaz Sądów Okręgowych i Rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku
Izby i Kancelarie Komorników Sądowych w Polsce
Lista komorników sądowych Izby Komorniczej we Wrocławiu
Aktualności

27.08.2015 Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Brak zgłoszenia wierzytelności powoduje, iż wierzyciel nie zostanie wciągnięty na listę wierzytelności i nie będzie uczestniczył w podziale masy upadłościowej, a co za tym idzie, nie uzyska zaspokojenia.

Wyjątkiem od zasady konieczności dokonania zgłoszenia są wierzytelności, które podlegają uwzględnieniu na liście wierzytelności z urzędu, co dotyczy następujących wierzytelności:
1) wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej, bądź w rejestrze okrętowym,
2) należności ze stosunku pracy,
3) roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot świadczeń Funduszu wpłaconych pracownikom upadłego.
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest uproszczonym sposobem dochodzenia wierzytelności i zastępuje ono tradycyjny pozew z jakim musiałby wystąpić wierzyciel przeciwko dłużnikowi. Ze zgłoszeniem wierzytelności muszą wystąpić także Ci wierzyciele, którzy już uzyskali przeciwko upadłemu tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty, wyrok) i którzy niejednokrotnie przed ogłoszeniem upadłości prowadzili już przeciwko dłużnikowi ogłaszającemu upadłość, postępowania egzekucyjne.
Zgłoszeniu podlegają wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, choćby termin ich płatności jeszcze nie nastąpił (nie były jeszcze wymagalne).
Wierzytelności powstałe po dniu ogłoszenia upadłości nie podlegają zgłoszeniu i nie są umieszczane na liście wierzytelności. Ich zaspokojenie następuje przez syndyka na bieżąco w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum, zaś w ich braku w drodze podziału środków masy upadłości.

Wymogi co do formy i treści zgłoszenia wierzytelności:
Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego-komisarza, kierując korespondencję na adres Sądu Upadłościowego przed którym toczy się postępowanie upadłościowe. Do zgłoszenia wierzytelności dołącza się oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie (np. umowy, zlecenia, faktury VAT).
Stosownie do art. 240 ustawy – Prawo Upadłościowe i Naprawcze w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę i odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę;
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona na podst. art. 342 ustawy – Prawo Upadłościowe i Naprawcze – szerzej o kategoriach w zakładce zasady zaspokojenia wierzytelności;
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.
Mimo braku wymogu ustawowego, uprasza się wierzycieli, aby przy zgłoszeniu wierzytelności podali także numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane należne im środki. W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem wierzytelności (zmiana adresu, numeru rachunku bankowego) wierzyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie syndyka masy upadłości oraz sąd upadłościowy.
Określając kwotę zgłoszonej wierzytelności wierzyciel powinien podać osobno kwotę należności głównej oraz kwotę należności ubocznych (odsetek oraz innych kosztów (np. kosztów procesu, kosztów postępowania egzekucyjnego)).

UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK !
Stosownie do art. 92 ust. 1 PUiN z masy upadłości mogą być zaspokajana odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres od dnia ogłoszenia upadłości. Powyższe oznacza, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (przykład: w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 20 listopada ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 19 listopada).

Termin zgłoszenia wierzytelności oraz koszty zgłoszenia wierzytelności:
Wierzytelność powinna zostać zgłoszona w terminie, który określony jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące. Termin ten biegnie od dnia publikacji ogłoszenia informującego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (datę zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można sprawdzić na stronie internetowej www.imsig.pl).
Upływ tego terminu nie powoduje utraty prawa do zgłoszenia wierzytelności, przy czym wierzyciel zgłaszający swoją wierzytelność po terminie winien liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów postępowania upadłościowego wynikłych, ze zgłoszenia wierzytelności po wyznaczonym terminie (będą to przede wszystkim koszty zamieszczenia obwieszczenia informującego o uzupełniającej liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
Ostatecznym terminem skutecznego zgłoszenia wierzytelności jest zatwierdzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Zgłoszenie dokonane po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału środków masy upadłościowej pozostawia się bez rozpoznania – wierzyciel nie będzie uczestniczył w podziale środków (art. 252 PUiN).
Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie sądowej. Wyjątkowo wierzyciel może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, jakie wynikły ze zgłoszenia wierzytelności po terminie.

Lista wierzytelności:
Na podstawie dokonanych zgłoszeń wierzytelności, syndyk masy upadłości sporządza listę wierzytelności. Ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności, przekazaniu jej sędziemu – komisarzowi i możliwości jej przeglądania w Sądzie Upadłościowym zamieszczana jest w prasie lokalnej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wierzyciel, którego wierzytelność nie została uznana na liście wierzytelności lub wierzyciel, który sprzeciwia się uznania wierzytelności innego wierzyciela może wnieść przeciwko liście wierzytelności sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Źródło: www.syndyk-milek.pl
powrót